Producenci
Zwroty i reklamacje
ZWROTY 
 
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku  usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez  podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 
W takim przypadku Sprzedający  zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od  umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne  oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@hurtoweokazje.pl
 
Kupujący  może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to należy wypełnić i  odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 
Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
 
Ja (imię i  nazwisko Klienta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy  sprzedaży następującej/ych rzeczy (lista zwracanych produktów)  zakupionych dnia (data zakupu) na aukcji (numer oferty allegro).  Proszę  o zwrot należności na konto (numer konta na które mają zostać zwrócone  środki). Na oświadczeniu musi znaleźć się czytelna data oraz podpis  klienta.
 
Przesyłkę należy nadać na adres  ; CO PACKING Sp. z o. o. Bielska 9  43-340 Kozy 
 
 
Koszt  zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia  od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
 
Brak  odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach  Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do  umów: 
 
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w  pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której  cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem  świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 5. w  której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu; 
 6. w której przedmiotem  świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 7. w  której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie  może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od  wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8.  w  której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do  wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 9. w  której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 12. o  świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia  usługi; 
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są  zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia  rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o  utracie prawa odstąpienia od umowy. 

REKLAMACJE;

 
Podstawą do reklamacji jest dokument zakupu towaru. 
Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej.
 
Kupujący  może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem  biuro@hurtoweokazje.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
 
Poprawnie  złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres,  adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę  reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
Jeżeli  podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed  rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający  rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w  prawidłowej postaci. 
 
Odpowiedź na reklamację wysyłana  jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty  tradycyjnej. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych  procedur:Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z  pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze  Inspekcji Handlowej w Bielsko-Białej .
 
 Informacje o sposobie  dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod  następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów  konsumenckich”.  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl